2.png

roboty drogowezmni

 

18 maja wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej i ul. Na Moroniu w miejscowości Grębynice zamierza przystąpić do kontynuowania robót związanych z odtworzeniem nawierzchni. Prace będą prowadzone na odcinku wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym w godzinach od 7.00-15.00 oraz czasowym zamknięciem drogi w dniu asfaltowania. Prace potrwają do dnia 22.05.2020 r.


Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębynice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.