Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Aktualny wykaz rachunków bankowych:

1. Wpłaty z tytułu:
- opłaty za udostępnianie danych osobowych, 
- opłaty skarbowej,
- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od posiadania psów,
- opłaty targowej,
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy,
- opłat za zarząd i użytkowanie nieruchomości,
- opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty adiacenckiej,

- opłaty administracyjnej (w tym za wpis i zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zbyciem tej nieruchomości,
- opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym

Nr konta: 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019
Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

2.
Wpłaty z tytułu:
- subwencji
- dotacji
- udziału w podatku dochodowym PIT i CIT
- dochodów gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (np. podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek od umów cywilnoprawnych i inne)

Nr konta: 03 1910 1048 4400 4026 1131 0001
Deutsche Bank Polska S.A.
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

3. Nr konta dla transakcji zagranicznych (przy przelewach dokonywanych z zagranicy):
Deutsche Bank Polska S.A. 
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
SWIFT: DEUTPLPX
IBAN: PL 02 1910 1048 4400 4026 1131 0019