2.png

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, która znosi dotychczas obowiązujące ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na działce. Dotychczas wycięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości było możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Odpowiedzi na najczęściej zadawane w tej sprawie pytania publikuje Ministerstwo Środowiska: link

Czytaj więcej: Zmiany w ustawie o ochronie przyrody

PORADNIK DLA MIESZKAŃCA

(prowadzenie inwestycji budowlanej)

 1. Kupno działki:

  a) wykaz dokumentów standardowo potrzebnych do umowy sprzedaży działki

  - wypis i wyrys z ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Przy Moście 1 Kraków)

  - dokument potwierdzający prawowłasności,

  - zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (wypis z planu zagospodarowania przestrzennego).

  b) Dostęp do drogi publicznej.

  c) Wartość nieruchomości.

  d) Opłata planistyczna.

  e) Opłaty ponoszone u notariusza.

 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę:
  a) Sprawdzenie możliwości lokalizacjainwestycji min. w zakresie zgodności z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  b) Konieczne warunki,uzgodnienia i opinie (poprzedzają pozwolenie na budowę) - wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna (Starostwo Powiatowe w Krakowie Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Przy Moście 1 Kraków) - mapa do celów projektowych  - wstępne zapewnienie dostawy mediów - oświadczenie zarządcy drogi o dostępie do drogi publicznej - projekt budowlany zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - decyzja zezwakajaca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej - zespół uzgodnienia dokumentacji projektowej (dla lokalizacji sieci i przyłączy).
  c) Złożenie dokumentów na uzyskanie pozwolenie na budowę  (Starostwo Powatowe Wydział Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Remontów Filia w Węgrzcach ul. Zapole 2).

3. Prowadzenie zakończenie budowy

a) Zgłaszanie rozpoczęcia budowy (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Al. Słowackiego 20 Kraków)

b) Odbiór budynku (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Al. Słowackiego 20 Kraków)

c) Zakończenie budowy:

Problem zmiany sposobu użytkowania i wydzielania lokali w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (tzw. „trzecie mieszkanie w budynku jednorodzinnym”) 

Od pewnego czasu funkcjonuje na rynku proceder zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w budynki wielorodzinne, nie respektujący ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. Negatywne skutki tego zjawiska po raz pierwszy stwierdziliśmy na terenie gminy Zielonki w 2009 roku po spaleniu się poddasza jednego z budynków wielorodzinnych. Odbudowa tego budynku, w którym znajdowało się 9 mieszkań była niemożliwa z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego terenu, na którym budynek został wybudowany, pod budownictwo jednorodzinne, podczas gdy sprzedany przyszłym właścicielom budynek okazał się budynkiem wielorodzinnym. Niestety niektórzy deweloperzy nadal stosują przypadek opisany powyżej, czyli uzyskują pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego, a po jego zgłoszeniu do użytkowania zmieniają sposób użytkowania na wielorodzinny, wydzielając w nim więcej niż dwa lokale mieszkalne następnie sprzedając każde z nich z osobna. Wszystko odbywa się w majestacie „dziurawego” prawa budowlanego. Podstawą do wydzielenia takiego lokalu mieszkalnego, a później transakcji jego zakupu jest zaświadczenie o samodzielności lokalu wydawane w Starostwie Powiatowym. Stosowane w takim zaświadczeniu pouczenie między innymi stwierdzające, że nie stanowi ono potwierdzenia zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, nie w pełni informuje przyszłych nabywców o ww. problemie. Istotne są tu także przepisy prawa budowlanego dotyczące budynku wielorodzinnego, różniące się od przepisów dotyczących budynków jednorodzinnych. Różnią się one wymaganiami przeciwpożarowymi, dróg ewakuacyjnych, klatek schodowych, parkingów itp.  Jest duże prawdopodobieństwo, że taka zmiana charakteru budynku z jednorodzinnego na wielorodzinny może stworzyć zagrożenie dla mienia i życia mieszkańców tych budynków, często nieświadomych sytuacji, w której się znaleźli. W przypadku sytuacji katastrofy budowlanej np. w wyniku pożaru, odbudowa takiego budynku czy mieszkania może okazać się niemożliwa.

Poradnik dla mieszkańca

I. KUPNO DZIAŁKI

A. Wykaz dokumentów standardowo potrzebnych do umowy sprzedaży działki:

A. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

- Wypis określa status, powierzchnię, położenie, oraz klasę gruntów działki, wyrys (mapa) pokazuje kształt działki. Organ wydający: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, tel. (012) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51, wew. 34

Osoby ubiegające się o wydanie materiałów z operatu ewidencji gruntów winny zgłaszać się w godzinach otwarcia kasy to jest poniedziałek: 9.00 - 15.30, wtorek - piątek: 8.00-14.30, www.geodezja.powiat.krakow.pl

- Dokument potwierdzający prawo własności

Odpis z ksiąg wieczystych

Odpis z księgi wieczystej to dokument potwierdzający stan prawny nieruchomości, zawierający informacje o wpisach w poszczególnych działach. Organ wydający: Sąd Rejonowy w Krakowie

Pomiędzy danymi z ewidencji gruntów, a danymi z wypisów z ksiąg wieczystych musi być zgodność. W przypadku rozbieżności uprawniony geodeta musi sporządzić wykaz zmian gruntowych.

- Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego/ wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokument określa status, sposób zabudowy i zagospodarowania działki (określa czy działka jest inwestycyjna). Organ wydający: Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki tel. (012) 285-08-50 wew. 223 lub 304. Godziny przyjmowania stron: poniedziałek 9:30-16:00, wtorek, środa, piątek 8:00-15:00.

B. Dostęp do drogi publicznej.

Działka musi mieć zagwarantowany dostęp do drogi publicznej. Dojazd może być realizowany poprzez zjazd bezpośredni (istniejący lub projektowany) z drogi publicznej na działkę lub, poprzez drogę wewnętrzną gminną bądź prywatną. Ta ostatnia może być wydzieloną osobną działką ewidencyjną lub ustanowioną służebnością przejazdu i przechodu. Na terenie gminy zlokalizowana jest droga krajowa, wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne.

Do kogo wystąpić w zakresie dostępu do drogi:

droga gminna – zarządca drogi: Wójt Gminy Zielonki - Referat Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki tel. (12) 285-08-50 wew. 113. Godziny przyjmowania stron: poniedziałek 9:30-16:00, wtorek, środa, piątek 8:00-15:00

droga powiatowa - zarządca drogi: Zarząd Powiatu w Krakowie ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków tel: (12) 637-18-11

droga wojewódzka – zarządca drogi: Zarząd Wojewódzki – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków tel. (12) 637-90-00

droga krajowa - zarządca drogi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków tel: (12) 411-43-53, 417-25-11, 417-25-00 21organ właściwy: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

C. Opłata planistyczna.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.), wójt pobiera opłatę planistyczną ustaloną w planie miejscowym, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości, jednakże wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Stawka procentowa służąca ustaleniu opłaty planistycznej wynosi na terenie Gminy Zielonki wynosi: 20 % wzrostu wartości nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, po wpłynięciu umowy notarialnej do Urzędu Gminy wszczynana jest procedura naliczenie jednorazowej opłaty. Wzrost wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością nieruchomości określona przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego, a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu. Opłata planistyczna może być pobrana w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, pod warunkiem zbycia nieruchomości. Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy wykonujący operat szacunkowy, a stroną w postępowaniu jest sprzedający nieruchomość.

D. Opłaty ponoszone u notariusza.

http://www.nawigator.biz/kalkulator.php

II. UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

A. Sprawdzenie możliwości lokalizacji inwestycji

Z wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego inwestor dowiaduje się o możliwym sposobie zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Organ wydający: Urząd Gminy Zielonki, Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, tel. (012) 285-08-50 wewn. 223 lub 304. Godziny przyjmowania stron: poniedziałek 9:30-16:00, wtorek, środa, piątek 8:00-15:00.

tel.(012) 388-57-40 wewn.23

B. Konieczne warunki, uzgodnienia i opinie

- Wypis z ewidencji gruntów, mapa ewidencyjna

Należy pozyskać wypis pełny dla inwestowanej działki, wypis uproszczony dla działek sąsiednich do celów inwestycyjnych, oraz mapę ewidencyjną. Dokumenty te będą pomocne przy uzyskiwaniu następnych opinii. Organ wydający: Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Krakowie, ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, centrala – tel. (012) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51.

Osoby ubiegające się o wydanie materiałów z operatu ewidencji gruntów winny zgłaszać się w godzinach otwarcia kasy to jest poniedziałek: 9.00 - 15.30, wtorek - piątek: 8.00-14.30.

Ewidencja gruntów dla Gminy Zielonki pok. 113, tel. wewn. 34, 35.

- Wstępne zapewnienie dostawy mediów.

- dostawy energii elektrycznej instytucja wydająca: Enion S.A. oddział w Krakowie Os. Zgody 14, 31-951 Kraków, tel.(012) 644-12-71, www.enion.pl

- dostawy gazu instytucja wydająca: Karpacka Spółka Gazownicza, Sp.z o.o. w Tarnowie, oddział w Krakowie ul. Balicka 84, 30-149 Kraków , tel.(012) 62 81 515,

- dostawy wody jednostka wydająca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., Węgrzce ul. Forteczna 3, 32 - 086 Węgrzce, fax / tel: 286-32-35, 285-02-61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.puk.zielonki.pl

odbioru nieczystości ciekłych jednostka wydająca: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Sp. z o.o., Węgrzce ul. Forteczna 3, 32 - 086 Węgrzce, fax / tel: 286 – 32 - 35, 285 – 02 - 61, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , www.puk.zielonki.pl

- Dostęp do drogi publicznej, uzgodnienie lokalizacji mediów w drogach.

O wydanie oświadczenia o przyłączeniu do dróg lądowych bądź uzgodnienie lokalizacji mediów w pasach drogowych dróg publicznych należy wystąpić da następujących organów:

droga gminna: Wójt Gminy Zielonki – Referat Dróg i Komunikacji Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32 - 087 Zielonki, tel.(012) 285 – 08 - 50 wew. 113. Godziny przyjmowania stron: poniedziałek 9:30-16:00, wtorek, środa, piątek 8:00-15:00.

droga powiatowa: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego w Krakowie ul. Włościańska 4, 30 – 138 Kraków tel. (12) 637 -18 11 Czynne: 7.00 - 15.00, www.zdpk.krakow.pl

droga wojewódzka: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30 – 085 Kraków tel: (12) 637 – 90 – 00 część spraw rozstrzyga również Region Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach. Jakubowice 75, 32 – 123 Proszowice tel: (12) 386 – 38 - 30

droga krajowa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, tel.(012) 411-43-59, 417 – 25 – 11, 417 – 25 – 00 21 www.krakow.gddkia.gov.pl

- Wyłącznie gruntu z produkcji rolnej.

Cześć działki pod budynkiem wraz z utwardzeniem terenu wymaga decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej. Na aktualnej mapie syt-wys. projektant wrysowuje teren do wyłączenia. span style=font-weight: normal; font-size: small;margin-bottom: 0cm;westernnbsp;organ wydający: Referat Wyłączeń Gruntów z Produkcji Rolniczej ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, pok. 8 i 9, tele font-size: small;font-size: small;span style=font-weight: normal;margin-bottom: 0cm;/p /p style=fon (12) 656-72-19, 656-72-26, 656-72-53, 656-72-51 wew. 70 lub 65 www.powiat.krakow.pl

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Ustalenie lokalizacji szamba, przydomowej oczyszczalni ścieków, oraz tras przebiegu mediów (wod. kan. gaz,enn) wymaga opinii ZUDP. Na aktualnej mapie syt-wys. projektant wrysowuje przebieg tras mediów, organ wydający: Powiatowe Biuro Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków, tel. (0-12) 656-09-81, (0-12) 656-57-43, 44, 46 wew.42, tel. bezp. 656-57-25, czynne: poniedziałek : 8:45 - 14:00, wtorek, środa, piątek : 8:00 - 14:00 czwartek: posiedzenie ZUDP - dzień wewnętrzny

www.geodezja.powiat.krakow.pl

C. Złożenie dokumentów na uzyskanie pozwolenia na budowę.

Do pozwolenia na budowę oprócz dokumentów opisanych w punkcie B składa się: cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, cztery egzemplarze projektu zagospodarowania terenu, oraz oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Bardzo istotnym aspektem jest zgodność złożonego projektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, organ wydający: Wydział Architektury Budownictwa, Inwestycji i Remontów-Referat III ul .Zapole 2, 32-086 Węgrzce, tel.(012) 259-34-26, www.powiat.krakow.pl

III. PROWADZENIE I ZAKOŃCZENIE BUDOWY

A. Zgłoszenie rozpoczęcia budowy.

Aby rozpocząć wykonywanie robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę należy zawiadomić nadzór budowlany o rozpoczęciu budowy na 7 dni przed zamiarem rozpoczęcia prac. Do zgłoszenia należy dołączyć miedzy innymi: kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, kopię pierwszej strony zarejestrowanego dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy, ksero uprawnień kierownika budowy, ksero zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby, oświadczenie kierownika stwierdzające brak konieczności sporządzenia planu BIOZ, mapę poglądową dojazdu na plac budowy. Jednostka przyjmująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel./fax. 633-03-47

B. Odbiór budynku.

Do zgłoszenia należy dołączyć miedzy innymi: oryginał dziennika budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z pozwoleniem na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, ksero uprawnień kierownika budowy, ksero zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do Izby, kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, protokoły badań i sprawdzeń: przyłącza energetycznego, gazowego, wod-kan, przewodów kominowych (ważne 1 rok), instalacji gazowej (ważność 1 rok), instalacji elektrycznej,

Jednostka przyjmująca: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel./fax. 633-03-47

C. Zakończenie budowy.

Z zawiadomieniem o zakończeniem budowy można udać się do Urzędu Gminy w celu nadania ostatecznego numeru budynku (Referat Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami), a następnie zameldować (Referat Spraw Administracyjnych) organ wydający: Urząd Gminy Zielonki, Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, (Referat Spraw Administracyjnych wew. 105), oraz złożyć deklarację podatkową ( Referat Dochodów i Budżetu wew. 202, 203) i deklarację śmieciową (Referat Niskiej Emisji i Odpadów wew. 311, 312, 313, 314, 316, 317).

Obwiązki właściciela nieruchomości:

WYKASZANIE GRUNTÓW ROLNYCH, ZAKAZ WYPALANIA TRAW:
Zachwaszczone grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, są sprzyjającym siedliskiem bytowania i intensywnego rozmnażania się wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków. Obowiązek ochrony gruntów rolnych przed degradacją, spowodowaną między innymi wysiewaniem się chwastów z pól zaniedbanych, ciąży na właścicielach tych nieruchomości. O likwidację chwastów należy dbać przez cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do wczesnej jesieni. Ponadto przypominamy o BEZWZGLĘDNYM ZAKAZIE WYPALANIA TRAW. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj: Dz.U. z 2020 r. poz. 55) art.124 zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Czyn ten podlega karze grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, a w przypadku stworzenia zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 10.

ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO: W ciągu ostatnich kilku lat Gmina boryka się z problemem barszczu Sosnowskiego. Jest to roślina inwazyjna, bardzo ekspansywna, którą ciężko wyplenić. Osiąga rozmiary  ponad 2m wysokości i w upalne dni po naświetleniu słonecznym wydziela olejki eteryczne, które w kontakcie ze skórą mają silne działanie parzące oraz alergiczne co jest szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i może nawet skutkować śmiercią. Dlatego też uprasza się o wykaszanie działek oraz walkę z tym chwastem gdyż tylko wspólnymi siłami możemy go zniszczyć.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT:
Zgodnie z § 21 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki, nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta domowe należy zabezpieczyć, tak aby warunki utrzymywania zwierząt wykluczały możliwość niekontrolowanego opuszczenia przez nie terenu nieruchomości. Zgodnie z § 19 ust. 1,2 i 4 Regulaminu Właściciel lub opiekun zwierzęcia obowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do zapobiegania ich niekontrolowanemu wydostaniu się poza teren nieruchomości, a także obowiązany jest zapewnić nadzór nad zwierzęciem.
Zwierzęta domowe pozostawione w miejscach publicznych bez nadzoru będą traktowane jako bezdomne, zostaną wyłapane i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało złapane, koszty transportu, pobytu zwierzęcia w schronisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, w wysokości wynikającej z cennika usług, ustalonego na dany rok.

OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA ZWIERZĄT:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz, 1967 z późn. zm.) „Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie” oraz „Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia”. Dowodem przeprowadzonego szczepienia jest zaświadczenie o szczepieniu wydane właścicielowi psa i wpis do rejestru dokonany przez lekarza weterynarii. Zgodnie z art. 85 ust. 1a w/w ustawy: „Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny”.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW:
Urząd Gminy Zielonki prowadzi kontrolę obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na podstawie art. 84 ust 3 pkt 1 i ust. 4 pkt1 oraz art. 86 Ustawy z dnia 22 maja 2003r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą podmiotami zobowiązanymi do zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie, są rolnicy, czyli osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne tj. obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie pow. 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

OZNAKOWANIE NIERUCHOMOŚCI:
Na podstawie art.47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na bramie wjazdowej lub na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821 z późn. zm.) - właściciele nieruchomości winni nie wykonania powyższego, podlegają karze grzywny lub karze administracyjnej.