Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn zm.) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy – tj. tzw. „organizacji kościelnych”, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych oraz spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych działających na podstawie właściwej ustawy o sporcie.

Uprawniony podmiot składa wniosek stanowiący ofertę, zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 570).

Oferta musi spełniać następujące warunki:

- musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,

- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł.,

- zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni.

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na stronie internetowej Gminy Zielonki,

- w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki na tablicach ogłoszeń.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Wójt Gminy Zielonki podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń ustawodawca wprowadził dwa dodatkowe ograniczenia:
- łączna kwota środków przekazywanych jednemu podmiotowi nie może w danym roku kalendarzowym przekroczyć kwoty 20 tys. zł,

- łączna wysokość środków przyznanych w tym trybie nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni od zakończenia realizacji. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 570). Do sprawozdania prosimy dołączyć kserokopie opisanych dokumentów księgowych wraz z potwierdzeniami ich uregulowania.

Wzór oferty - pobierz plik (*.doc)  

Wzór umowy - pobierz plik (*.pdf) 

Wzór sprawozdania - pobierz plik (*.doc) 

Opis merytoryczny dokumentu księgowego - pobierz plik (*.doc)