Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyrodą na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyroda na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci” - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki" oraz "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych - edycja 2019"

Pobierz plik (*.pdf)

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (załącznik do uchwały nr XLIII/145/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.), w związku z Zarządzeniem nr 126/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” oraz „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” zwołuje się:
1. posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” na dzień 12 czerwca 2019 r.  na godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach...

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem”. - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Zielonki do zgłaszania swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn.
- „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” ,
- „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019”.

W załączeniu znajdziecie Państwo:
- wyciąg z Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., dotyczący trybu powołania i zasad działania komisji konkursowej - pobierz plik
- formularz zgłoszeniowy - pobierz plik
- oświadczenie dotyczące zgody na pracę w komisji konkursowej - pobierz plik

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na pracę w komisji konkursowej należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Zielonki lub przesłać pocztą na adres – ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki – w terminie do dnia 16 maja 2019 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Informacji na temat naboru udziela Pani Katarzyna Bobak (IV budynek – pomieszczenie po Poczcie) oraz Pan Ryszard Krawczyk (pokój nr 209).
Kontakt: tel. 12-285-08-50 wew. 506 lub wew. 212.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu.

Z poważaniem
(-) Arnold Kuźniarski
Zastępca Wójta