Stowarzyszenia

Informujemy, że w dniu 26 września 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji ARTica wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Akademia Sztuk Trzeciego Wieku”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa  w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji ARTica o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Akademia Sztuk Trzeciego Wieku”pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyrodą na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci”. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Fundacji DZIECI W NATURĘ  o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Stacja Natura 2. Oswajamy się z dziką przyroda na terenie skweru, stawu i lasu, czyli jak przeciwdziałać syndromowi deficytu natury (nature-deficit disorder) u dzieci” - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. "Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki" oraz "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych - edycja 2019"

Pobierz plik (*.pdf)

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (załącznik do uchwały nr XLIII/145/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.), w związku z Zarządzeniem nr 126/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” oraz „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” zwołuje się:
1. posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” na dzień 12 czerwca 2019 r.  na godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach...

Informujemy, że w dniu 19 kwietnia 2019 roku na dziennik podawczy Urzędu Gminy Zielonki wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 688) każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta Stowarzyszenia „Clever Animals” o przyznanie dotacji ze środków publicznych na zadanie pn. „Agility jako doskonała forma aktywności człowieka z psem”. - pobierz plik

Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
(-) Ryszard Krawczyk