Rozmiar czcionki: Rozmiar normalny | A+ | A++
Opcje kontrastu Domyślny | BW | YB | BY |

Gmina Zielonki - witamy na stronie internetowej.

Do dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) zgłoszone zostały trzy zadania drogowe, będzie je realizowała gmina Zielonki jako inwestor, choć w większości dotyczą dróg zarządzanych przez powiat i gminę Kraków. Wnioski aplikacyjne w ramach ZIT mogą zgłaszać tylko gminy zrzeszone w metropolii. Stąd o dofinansowanie na wszystkie zadania w ramach ZIT gmina Zielonki ubiega się za pośrednictwem stowarzyszenia Metropolia Krakowska.


Stowarzyszenie zostało powołane 24 czerwca 2014 r. Tworzy zinstytucjonalizowaną płaszczyznę współpracy dla 15 stowarzyszonych w nim gmin – Krakowa i otaczających go 14 gmin: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzycę, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawinę, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki. Pełni funkcję Związku ZIT, którego zadaniem jest wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym. Zarządzanie Związku ZIT odbywa się w sposób partnerski. Więcej o stowarzyszeniu: tutaj.


Napięty harmonogram przewiduje zakończenie prac budowlanych na przełomie 2018/2019  roku, stąd planuje się rozpocząć procedury przetargowe, tak aby po podpisaniu umów na dofinansowanie można było rozpocząć roboty budowlane.

Wiadukt w Batowicach (link orientacja):

to największa z tych inwestycji (około 18,4 mln zł). Nad torami kolejowymi, obok dziś zamkniętego dla ruchu, powstanie nowy wiadukt wraz z dwoma rondami oraz drogą (łącznica o długości 570 mb) prowadzącą do drogi powiatowej w okolicy firmy Gambud. Wiadukt będzie miał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz ciąg pieszo-rowerowy po 4 m z każdej strony; na rondzie i łącznicy drogowej przewidywana jest jezdnia z dwoma pasami ruchu (link opis techniczny). Nowy wiadukt usprawni najważniejszą w tym rejonie przeprawę przez magistralę kolejową, tak istotną dla gmin Zielonki i Michałowice oraz dla Krakowa. Rozwiązania projektowe (link sytuacja) wiaduktu pozwolą na budowę zejść do planowanego przystanku szybkiej kolei aglomeracyjnej. Przedmiotowe zadanie realizowane jest na zasadach partnerstwa przy udziale Gminy Kraków oraz Powiatu Krakowskiego. W ramach tego zawarto trójstronną umowę o partnerstwie 13 czerwca 2017 r. której treścią są zasady przygotowania realizacji i finansowania projektu. W następstwie podpisanej umowy o partnerstwie zawarto osobne porozumienia dotyczące przekazania zarządu nad drogami objętymi projektem oraz finansowania z Gminą Kraków 13 lipca 2017 r. oraz Powiatem Krakowskim 26 lipca 2017 r.

Czytaj więcej: Budowa nowego wiaduktu w Batowicach

Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice, czyli „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej sieć dróg gminy Zielonki z siecią TEN-T” (sieć łącząca ważne ośrodki komunikacyjne), również mająca szansę dofinansowania w ramach poddziałania Drogi Subregionalne w ZIT. Droga zostanie przebudowana na odcinku prawie 5 km (od ul. A10 w Węgrzcach do mostu na rzece Dłubni w Batowicach), planuje się korektę geometrii drogi, poprawę odwodnień i przebudowę nawierzchni asfaltowej. Wartość zadania oszacowano na kwotę 3 902 tys. zł, dofinansowanie ze środków unijnych może wynieść 2 780 tys. zł, powiat krakowski i gmina Zielonki poniosą koszt po ponad 561 tys. zł.

Czytaj więcej: Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce – Batowice

Budowa ciągów pieszo-rowerowych, w ciągu dróg powiatowych nr 2156K/2293K na odcinku Węgrzce-Dziekanowice i nr 2153K, tj. ul. Granicznej pomiędzy gminami Zielonki i Michałowice oraz dróg gminnych ul. B3 w Węgrzcach, ul. Krakowskiej, fragment ul. Jana Matejki, ul. Tadeusza Kościuszki obręb Bosutów to trzecie zadanie, na które gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach ZIT (tym razem poddziałanie: niskoemisyjny transport miejski). Wykonane zostaną ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 2,5 m przy samej jezdni wymienionych dróg z odwodnieniem o łącznej długości około 10 km, w tym około 5 km przy drogach powiatowych.

Czytaj więcej: Budowa ciągów pieszo-rowerowych

21 września gmina Zielonki podpisała umowę na dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie  4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Czytaj więcej: Termomodernizacja budynków komunalnych

wymiana piecow„Ograniczanie niskiej emisji w gminie Zielonki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (ZIT) na lata 2014-2020 to projekt, w którym ma zostać wymienionych na terenie gminy 429 pieców węglowych na gazowe. Do 19 października 2017 r. wymienionych zostało 19 pieców (mieszkańcy złożyli wnioski o rozliczenie), a kolejnych 54 pieców jest w trakcie wymiany. Do 19 października łącznie podpisano 73 umowy na wymianę pieca w ramach ZIT w 2017 r. Z dnia na dzień dane te ulegają zmianie, nabór jest stały. Wymianę rozpoczęto jesienią 2017 r., bowiem możliwość uruchomienia programu dotowania wymiany pieców dla mieszkańców zależna była od uruchomienia dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co nastąpiło 24 sierpnia 2017 roku, poprzez podpisanie umowy z gminą Zielonki. Do uzyskania dofinansowania na wymianę pieca w ramach ZIT niezbędna jest ocena energetyczna budynku; w 2017 r. wykonano blisko 300 ocen energetycznych budynków prywatnych, sfinansowanych przez gminę Zielonki i województwo małopolskie.

Aktualne informacje: eko.zielonki.pl